Экскурсия по краеведческому музею им. Тойлу Суруновича Салчак

 

Муниципалдыг бюджеттиг өөредилге чери ортумак ниити билиг школазы Бай-Тал сумузунуӊ Николай Салчакович Конгар аттыг школазыныӊ

muzey bay-tal 001Тойлу Сурунович Салчак аттыг чурт-шинчилел МУЗЕЙИ

Музейниӊ ажылыныӊ угланыышкыннары

n  Чурт-шинчилел ажылдарын чорудары;

n  Төрээн черин, чуртун шинчилээри, төөгүзүн өөренири;

n  Экспонаттар чыып тывары болгаш кичээлдерге ажыглаары;

n  Патриотчу болгаш иштики сагыш-сеткил  кижизидилгезинге өөредип кижизидери;

Тыва чаагай чаӊчылдарны нептередири

Музей онзагай  төөгүлүг, арынныг болур (музеййниӊ төөгүзү кысказы-биле)

          Бай-Тал ортумак школазынга 1974 чылда школаныӊ башкылары  краеветтиг булуӊну тургускан. Ынчан школа директору Делег-оол Бараат Иргитович база краеветтиг бөлгумнүӊ башкызы Мөнге Сарыг-оол Кара-Салович бөлгүмнүӊ, кежигүнери болгаш школаныӊ өөреникчилери, башкылары сүмелешкеш школага музей ажыдар деп шиитпирлээннер.

          Экспонаттар чыырынга ажылдар чоруп эгелээн.

 

Школаныӊ музейинде, кырындан өтүр көстүп турар шилдиг, дөрт буттуг ширээде суп каан мындыг бижимел бар: «1983» чылдыӊ октябрь 10-да школаныӊ башкызы  башкызы Чыдым-оол Константин Хертекович, өөреникчизи Дамбый Хая Данарович-биле Туралыгныӊ Мозагалар деп черинден эмчи лама кижиниӊ бурун херекселин чуруу-биле катай тыпкан. (Хая иштинге киир каггаш, 2 метр хире кылдыр хорумнап каан кускелер үӊгүрлээн черден сүвүр кескиндилер үнүп турары сонуургал көдүрген.)

Шыгжагда шыырак дээн эмчи лама кижиниӊ ажылдап чорааны улуг, биче судурлар, эм кылыр, деӊзилээр херекселдер, хемчээлдер, календарьлар, бурганнар, норбулар, дагылдар, хулерден кылыглар, дамбыралар,күзүӊгүлер, маны даштан кылган хөөрге, чук тодарадыр херекселдер экспонатарныӊ чамдыызы 1993 чылга чедир холдан холче дамчып чорааш, (сайзырап өзер сава чок болганы-биле ) читкен. Шыгжамырда ук лама эмчиниӊ чуруу безин бар болган, чуркта ол  холунда эрегелиг, 70 хар хире назылыг дискээниӊ кырында судур каап алган номчуп олурар. Төөгүлүг ол  чурук үениӊ өӊу-биле хөй чүвени чугаалап турар; ол үезинде болза ук лама эмчиниӊ бажын алыр херечи, а бо үеде төөгүнүӊ улуг тураскаалы  болуп музейниӊ экспонадынга санадыр.

 

Аныяк үезинде 8 чыл хире хуурактап чораан 80 харлыг кырган, Арапчын ирей, чурукту болгаш шыгжаӊны көргеш «Хемчик-Бажы чурттуг Улуг-Хаай Доорумбу-дур, кончуг улуг эртемниг эмчи лама башкы чуке, ол Төвутке ур уеде өөренип чорааш келген, харын-даа мен бичии оол, хуурак үемде ийи хире чыл эмчи лама башкыны эдерип, эм оъттар соктап, аът-хөлүн ажаап чораан мен, ынчан ол Чадаана хүрээзинге турган, чогум адын Хертек Чамбал дээр»- деп төөгүлеп бадыткаан.

           Ол бүгүнү школа директору Кайгал-оол Салчакович Маӊнай хоочун башкы Кызыл Тук орденниг Салчак Сүрүнович Тойлуга хулээткен. Сүрүнович алыс шевер кижи болгаш, делгиирлерни боду шалыпкын кылгаш,ийи безин хонмаанда, музейни ажыткаш, тайбырлап эгелээн.

            Ынчан хенээртен төрүттүнүп келген «өпеяны» көөр дээн класстар, ада-иелер оочурлап алгаш, кончуг сонуургап  көруп турганнар, ол хун музейниӊ төрүттүнген хүнү болуп арткан.

Музейнин адыры кылдыр 2011 чылдын декабрь 8-те «Мешкен-Холдун уннери» деп литературлуг кабинет музей ажытынган. Кабинет музейнин удуртукчузу дээди категориянын башкызы: Доос Сайлыкмаа Малчын-ооловна

Амгы уеде музейниӊ адырлары:

 • «Бурунгу амгы Тыва»;
 • «Школа төөгузу»;
 • «Музей төөгузу»;
 •   « Конгарларныӊ башкылар династиязы»;
 •  «Сарыг шажын»;
 • «Этнография» Көшкун чоннуӊ хөлгези аъттыӊ, шарыныӊ дериг-херекселдери,Анчы кижиниӊ
  херекселдери,дарган кижиниӊ хереселдери;
 • «Кым-даа, чуу-даа утундурбаан»;
 • «Тыва чаагай чаӊчылдар» ӨГ – өгбелеривистин ыдыктыг оран-савазы;
 • «Өшпес сылдыс Надя Рушева – бистин музейивисте»;
 • «Тыва хөгжум херекселдери»;
 • «Бай-Тал сумузунуӊ алдарлыг кижилери»;
 • «Литературлуг кабинет музей»;
 • «Чедиишкиннеривис»;

Музейниӊ эргелекчизи Очур-оол Шолбанмаа Маскаевна (Заведующая музея (на фото в начале))

 

muzey bay-tal 015Тойлу Сурунович Салчактын холу-биле кылган делгууру

 

 

ТойлуСуруновичСалчактынхолу-биле кылганделгууру

 

Конгарларныӊ башкылар династиязы (Династия учителей Конгаров)muzey bay-tal 008

Алдар-ады хавыязы
Арат чонга чоргааранчыг
Чолу бедик үлегерлиг,
Човаг билбес ишчилер-дир.

 

Аалчыларныӊ белектери (Подарки гостей)

muzey bay-tal 022 muzey bay-tal 024

muzey bay-tal 024Өшпес сылдыс Надя Рушева – бистин музейивисте (Неугасимая звезда Надя Рушева в нашем музее)

 

 

 

 

 

Көшкун чоннуӊ хөлгези аъттыӊ, шарыныӊ дериг-херекселдери (Принадлежности лошади)muzey bay-tal 036

 

 

muzey bay-tal 040 yurtaӨГ – өгбелеривистин ыдыктыг оран-савазы (Юрта – священное семейное место)

 

 

 

 

 

Имиас Салчактарныӊ өг-булезиниӊ180 харлыг даараныр машина өзек экспонат   (180 летняя машинка для шитья muzey bay-tal 045семьи Имиас Салчака)

 

 

 

 

 

 

Бай-Тал сумузунуӊ девискээринде куштар (Птицы в окрестностях сумона Бай-Тал)

muzey bay-tal 048 muzey bay-tal 049

Анчы кижиниҢ херекселдери (Принадлежности охотника)

muzey bay-tal 056muzey bay-tal 057

muzey bay-tal 058ДАРГАН КИЖИНИҢ ХЕРЕКСЕЛДЕРИ (Принадлежности кузнеца)

 

 

 

ХАМ КИЖИНИҢ ЭДИЛЕЛДЕРИ (Принадлежности шамана)muzey bay-tal 062

 

 

muzey bay-tal 064САРЫГ ШАЖЫН БУЛУҢУ (Буддийский отдел)

 

 

 

 

Тыва хөгжүм херекселдери (Тувинские национальные музыкальные инструменты)

muzey bay-tal 069 muzey bay-tal 071

Чедиишкиннеривис (Наши достижения)

muzey bay-tal 100

Музейниӊ активтери 2012-2013 ЭКСКУРСИЯ УЕЗИНДЕ (Активисты музея во время экскурсии 2012-2013)

muzey bay-tal 102

 

Литературлуг кабинет музей «МЕШКЕН-ХОЛДУН УННЕРИ» (Литературный уголок «Голоса озера Мешкен»)

muzey bay-tal 104

С.Самбый-оол, К.Салчак

muzey bay-tal 105

Радион Маадыр-оолович Донгак

muzey bay-tal 106

muzey bay-tal 107Айланмаа Мылдыргыновна Соян

 

 Очур Тайгана Хертековнаmuzey bay-tal 108

 

 

 

Удуртукчулары: (руководители)

muzey bay-tal 110 muzey bay-tal 111

Советую посмотреть:

Полная фотогалерея Бай-Талского музея

«История войны в моем музее»

Кара-Хольский музей

Новости Бай-Тайгинского района